Fortis Sagittarius

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van opdrachtnemer afneemt.
 • Opdrachtnemer: Fortis Sagittarius gevestigd te Didam, ingeschreven bij de Kvk onder nummer: 86878190.
 • Overeenkomst: de overeenkomst waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeenkomen het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of het leveren van producten.

 

Artikel 2 Identiteit

Fortis Sagittarius

Handelend onder de naam/namen Fortis Sagittarius

Kerkwijkweg 4a

6942 ND Didam

06-18290630

info@fortissagittarius.nl

www.fortissagittarius.nl

162788903B02

86878190

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten, waaronder begrepen alle aanbiedingen, offertes en overige rechtshandelingen vanuit opdrachtnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. De voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten voor zo ver ter zake geen aanvullende schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt.
 2. Indien de opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst van opdracht en worden de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard.
 1. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de acceptatie van de offerte of het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Uit deze acceptatie blijkt dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkverklaring van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en dat hij afstand doet van zijn inkoopvoorwaarden dan wel enige andere (algemene) voorwaarden zijnerzijds.
 3. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient te worden gehandeld naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van hetgeen partijen over- en weer overeengekomen zijn, mede gelet op de achterliggende partijbedoelingen.
 4. Het recht om strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen vervalt aan de kant van opdrachtnemer niet door incidenteel af te wijken van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

 

Artikel 4 Wijzigingen

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Voor de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op de overeenkomst gelden telkens de Algemene Voorwaarden die op het moment van het sluiten van de overeenkomst van toepassing waren.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen. Hetzelfde geldt wanneer wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden leiden tot een wijziging van de prijs van het overeengekomene. Bij gebreke van overeenstemming tot een wijziging in de overeenkomst of afwijking van deze Algemene Voorwaarden, is een geschil aanwezig waarop artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

 

Artikel 5 Het aanbod

 

 1. Ieder aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden bedoelde overeenkomst van opdracht wordt beschouwd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden opdrachtnemer niet. In dergelijke gevallen is er sprake van oneigenlijke dwaling welke voor rekening komt van opdrachtgever ex. art. 3:33 jo. 3:35 BW.
 4. Elk aanbod van opdrachtnemer is voldoende bepaald en bevat voldoende informatie die voor opdrachtgever van belang zijn in verband met het accepteren van het aanbod. Opdrachtgever vergewist zich van zijn rechten en plichten die het accepteren van het aanbod met zich brengt.
 1. Het aanbod bevat in elk geval informatie over de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten voor aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, de wijze van betaling, levering en/of uitvoering van de overeenkomst en de termijn voor het aanvaarden van het aanbod.
 2. Een tegenoffer van opdrachtgever met een andere prijs geldt als een nieuw aanbod. Hierop zullen deze Algemene Voorwaarden van Toepassing zijn wanneer opdrachtnemer akkoord gaat met het nieuwe aanbod van opdrachtgever.

 

Artikel 6 De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding van dat aanbod door opdrachtgever met inachtneming van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt op basis van een offerte van de opdrachtnemer pas tot stand middels een door beide partijen ondertekende overeenkomst tot opdracht.
 3. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en overeenkomst van opdracht gegeven omschrijving van de opdracht.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot enig onderzoek in de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van opdrachtgever. Opdrachtnemer mag binnen de wettelijke kaders onderzoek doen naar alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het aangaan van een overeenkomst. Uit dit onderzoek kan blijken dat opdrachtnemer het niet opportuun acht een overeenkomst met opdrachtgever aan te gaan. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd een aanvraag te weigeren of anderszins bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst aan de kant van opdrachtgever.
 

Artikel 7 Prijzen en betaling

 

 1. Alle prijzen in de aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn exclusief BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijs voor de werkzaamheden van opdrachtnemer omvat de werkzaamheden die in de bij de offerte behorende omschrijving van werkzaamheden zijn omschreven.
 2. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel overeenkomst van opdracht wordt getekend, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. De facturen van opdrachtnemer dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 1. Over de periode van haar verzuim is de opdrachtgever aan opdrachtnemer over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is dan 1%, in welk geval gerekend zal worden met de wettelijke rente.
 2. Indien de opdrachtgever na te zijn aangemaand na de in de aanmaning gestelde termijn nog in gebreke blijft te betalen, is zij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtnemer verschuldigd.
 3. Alle betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de rente en vervolgens steeds op de oudste hoofdsom.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.

 

Artikel 8 Uitvoering en gebruik gegevens

 

 1. Partijen zijn over en weer verplicht elkaar tijdig, volledig en op de juiste wijze gegevens, inlichtingen en bescheiden te verschaffen, die nodig zijn voor de behoorlijke uitoefening van de overeenkomst van opdracht. Indien de opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer verstrekt, heeft opdrachtnemer, na een schriftelijke waarschuwing waarbij een redelijk termijn wordt gesteld, het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien dit naar zijn mening proportioneel in verhouding staat tot het niet aanleveren van de benodigde gegevens door de opdrachtgever, onverminderd zijn recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever verleent voor zover noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden opdrachtnemer toestemming om bij de uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden de persoonsgegevens van opdrachtgever en de bij haar betrokken derden te verwerken met inachtneming van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
 3. Opdrachtnemer verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de bij de uitoefening van zijn taak verkregen vertrouwelijke gegevens ter zake van de van opdrachtgever verleende opdracht.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden meer of andere werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever te verrichten dan die zijn omschreven in de overeenkomst van opdracht, voor zover van toepassing met de daarbij behorende taakomschrijving(en), tenzij tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen is. Indien en zodra opdrachtnemer een verzoek ontvangt van opdrachtgever met betrekking tot zaken die geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht, zal Opdrachtnemer de opdrachtgever er direct van op de hoogte stellen dat zij het verzoek om die reden niet in behandeling zal nemen. Desgewenst zal opdrachtnemer ter zake een aanvullende offerte uitbrengen.
 5. In geval van overmacht wordt de verbintenis met opdrachtnemer van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmacht. Ziekte of ontstentenis van personeel of door de opdrachtnemer in te schakelen derden en andere vormen van capaciteitsproblemen worden niet als overmacht aangemerkt.
 1. Indien de overmacht langer dan twaalf weken voortduurt kan elk der partijen de overeenkomst ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

 1. Klachten over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk en/of elektronisch te worden gemeld aan opdrachtnemer. Doet opdrachtgever dit niet binnen de termijn van 30 dagen, dan vervalt het recht voor opdrachtgever om (herstel)werkzaamheden en/of schade van opdrachtnemer te vorderen. Opdrachtnemer verplicht zich na ontvangst van de melding binnen 14 dagen inhoudelijk te reageren.
 2. In dien naar het oordeel van opdrachtgever opdrachtnemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever, dient de opdrachtgever hem – schriftelijk en/of elektronisch – in ieder geval in de gelegenheid te stellen de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en/of schade te beperken en/of schade op te heffen.
 3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens opdrachtnemer vervallen 12 maanden na het moment waarop opdrachtnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien de opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aan de kant van opdrachtnemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer in het voorafgaande jaar aan opdrachtgever gefactureerd heeft te vermeerderen met de omzetbelasting daarover.
 6. In het voornoemde is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt. Deze beperking geldt niet als opdrachtnemer schade heeft veroorzaakt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid.
 7. In het geval van administratieve vergissingen of gebreken aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtnemer jegens de opdrachtgever verplicht en gerechtigd onmiddellijk na constatering zelf en op zijn kosten voor herstel daarvan zorg te dragen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen de organen/werknemers van een rechtspersoon welke namens opdrachtgever (onbevoegd) rechtshandelingen verrichten, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht samenhangen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd, dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

 

Artikel 10 Beëindiging dan wel ontbinding

 

 1. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst van opdracht waaronder begrepen ontbinding wegens wanprestatie, zal opdrachtgever opdrachtnemer een termijn gunnen van 4 weken na het einde van de overeenkomst van opdracht teneinde het opgebouwde dossier in zodanige staat te brengen dat deze eenvoudig kan worden overgedragen aan een derde. Gedurende deze termijn blijft opdrachtgever de overeengekomen kosten verschuldigd.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is opdrachtnemer, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 3. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 • de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • de opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd;
 • een belangrijk gedeelte van de onderneming van de opdrachtgever wordt overgenomen;
 • de opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
 • buiten toedoen van opdrachtnemer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 1. Bedragen die opdrachtnemer voor de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen opdrachtnemer reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 1. Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.
 

Artikel 11 Geschillen

 

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, worden beheerst door het Nederlands Recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, behoudens dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. Partijen zullen zich eerst inspannen een geschil in der minne de beslechten alvorens een beroep te doen op de bevoegde rechter.
 4. Indien en voor zover enige bepaling uit de overeenkomst van opdracht dan wel uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst van opdracht dan wel de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.